Organizacija Operativnog tima

Unutrašnja organizacija Operativnog tima prilagođena je potrebama na terenu. Tako, pored sjedišta Operativnog tima u Banjoj Luci, postoje i područni timovi u Istočnom Sarajevu i Doboju. Postojeća organizacija, uz krajnju posvećenost poslu službenika Operativnog tima, obezbjeđuje provođenje planiranih zadataka.

Poslovi i zadaci iz nadležnosti Operativnog tima organizuje se u dvije osnovne organizacione jedinice:
- Odjeljenje za traženje nestalih lica i rad na terenu u procesu traženja nestalih lica, i
- Odjeljenje za evidenciju, analitičke poslove i rad na terenu u procesu traženja nestalih lica

U Operativni tim Republike Srpske za traženje nestalih lica Odlukom Vlade RS imenovano je osam lica.

Sjedište Operativnog tima u Banjaluci:

 • Goran Krčmar - Rukovodioc Operativnog tima/načelnik Odjeljenja za traženje nestalih lica i rad na terenu u procesu traženja nestalih lica/istražilac
 • Marić Milko, dipl.maš.inž. - načelnik Odjeljenja za evidenciju, analitičke poslove i rad na terenu u procesu traženja nestalih lica
 • Milan Ivančević - rukovodilac terena - istražilac
 • Bezer Milan, dipl.teolog – rukovodilac terena istražilac/analitičar
 • Veselinović Slaviša - stručni saradnik za evidentiranje, rad na računaru, sistematizovanje podataka o nestalim licima i rad na terenu u procesu traženja nestalih lica
 • Miroslavka Jokanović - tehnički sekretar, blagajnik i administrator na bazi podataka

Područni tim u Istočnom Sarajevu:

 • Škrba Slobodan - rukovodioc terena - istražilac,
 • Mirjana Simanić - saradnik za odnose sa svim porodicama i udruženjima nestalih lica

Područni tim u Doboju:

 • Petrović Vlado - rukovodioc terena - istražilac

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA I SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA U OPERATIVNOM TIMU REPUBLIKE SRPSKE ZA TRAŽENJE NESTALIH LICA

Poslovi i zadaci iz nadležnosti Operativnog tima organizovani se u dvije osnovne organizacione jedinice:
- Odjeljenje za traženje nestalih lica i rad na terenu u procesu traženja nestalih lica,
- Odjeljenje za evidenciju, analitičke poslove i rad na terenu u procesu traženja nestalih lica

A. Odjeljenje za traženje nestalih lica i rad na terenu u procesu traženja nestalih lica obavlja sledeće poslove i zadatke:

 • koordinira sve aktivnosti za istraživanje sudbine nestalih lica Republike Srpske;
 • uspostavlja metodologiju rada na procesu traženja nestalih lica koristeći pozitivna iskustva bivše Kancelarije za traženje nestalih i zarobljenih lica Republike Srpske;
 • lociranje masovnih i pojedinačnih grobnica u Bosni i Hercegovini, Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji, ustupa podatke o istim Institutu za nestala lica Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Institut), a u skladu sa Protokolom potpisanim između Operativnog tima i Instituta;
 • aktivno učestvuje i vodi evidenciju o ekshumacijama masovnih i pojedinačnih grobnica, asanacijama terena na kojima su pronađeni posmrtni ostaci nestalih lica, a čiji su lokaliteti pronađeni na teritoriji Bosne i Hercegovine od strane Operativnog tima ili Instituta, a u skladu sa Protokolom potpisanim između Operativnog tima i Instituta;
 • prisustvuje ekshumacijama u Republici Hrvatskoj, Republici Srbiji i Republici Crnoj Gori kada se radi o ekshumacijama nestalih lica sa područja Republike Srpske;
 • locira mjesta stradanja nestalih lica na teritoriji Federacije BiH i Republike Hrvatske, te informiše članove porodica o mjestu stradanja;
 • priprema i organizuje ekshumacije iz masovnih i pojedinačnih grobnica i stvara neophodne uslove za provođenje identifikacije u skladu sa potpisanim protokolima između: Operativnog tima i Instituta, Operativnog tima i tužilaštva, Operativnog tima i MUP-a, te Operativnog tima i Zavoda za sudsku medicinu Republike Srpske;
 • pruža pomoć porodicama pri preuzimanju identifikovanih lica u skladu sa protokolom između Operativnog tima i Instituta;
 • uspostavlja operativnu saradnju sa svim institucijama koje mogu biti izvor informacija o nestalom licu;
 • evidentira i locira grobnica i lokalitete gdje se na površini tla nalaze posmrtni ostaci nestalih lica koji nisu u mandatu Operativnog tima i ustupa podatke nadležnim institucijama koje se bave traženjem istih (Institut, nadležna tužilaštva, Komisija za humanitarna pitanja i nestala lica Republike Srbije i Komisije za traženje nestalih i zatočenih osoba Republike Hrvatske);
 • rješava sporne slučajeve iz baze nestalih lica Operativnog tima - bivše Kancelarije/Komisije za traženje nestalih i zarobljenih lica Republike Srpske;
 • informiše Vladu Republike Srpske, porodice, udruženja nestalih lica Republike Srpske i javnost o radu Operativnog tima;
 • pronalazi svjedoke i operativno radi sa svjedocima koji poznaju lokacije na kojima se nalaze masovne i pojedinačne grobnice i lokalitete gdje se na površini tla nalaze posmrtni ostaci nestalih lica;
 • traga za informacijama o nestalim licima koristeći metodologiju i pozitivna iskustva bivše Kancelarije/Komisije za traženje nestalih i zarobljenih lica Republike Srpske;
 • obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Operativnog tima.

B. Odjeljenje za evidenciju, analitičke poslove i rad na terenu u procesu traženja nestalih lica obavlja sledeće poslove i zadatke

 • analizira i provjerava informacije dobijene od drugih strana ili pojedinaca vezanih za postojanje masovnih i pojedinačnih grobnica i lokaliteta gdje se na površini tla nalaze posmrtni ostaci nestalih lica;
 • vodi evidencije i ažurira sve podatke vezano za ekshumacije masovnih i pojedinačnih grobnica i asanacija terena na kojima su pronađeni posmrtni ostaci nestalih lica koji su rađeni od strane bivše Kancelarije/Komisije za traženje nestalih i zarobljenih lica Republike Srpske;
 • aktivno učestvuje i vodi evidenciju o ekshumacijama masovnih i pojedinačnih grobnica, asanacijama terena na kojima su pronađeni posmrtni ostaci nestalih lica, a čiji su lokaliteti pronađeni na teritoriji Bosne i Hercegovine od strane Operativnog tima ili Instituta u skladu sa protokolom potpisanim između Operativnog tima i Instituta;
 • aktivno učestvuje i vodi evidencije o forenzičkim analizama posmrtnih ostataka nestalih lica koje vrše od strane nadležnih tužilaštava, ovlaštene institucije i forenzičari, za tijela čiji su lokaliteti pronađeni od strane Operativnog tima, u skladu sa protokolom potpisanim između Zavoda za sudsku medicinu Republike Srspke i Operativnog tima;
 • aktivno učestvuje i vodi evidencije o identifikacijama koje se obavljaju od strane nadležnih tužilaštava, ovlaštenih institucija i forenzičara za tijela čiji su lokaliteti pronađeni od strane Operativnog tima, za tijela koja su na popisu nestalih lica Operativnog tima, a nađena su od strane drugih institucija koje se bave traženjem nestalih lica i tijela koji su pronađena od strane bivše Komisije/ Kancelarija za traženje nestalih i zarobljenih lica Republike Srpske, u skladu sa protokolom potpisanim između Zavoda za sudsku medicinu Republike Srpske i Operativnog tima, protokolom potpisanim između nadležnih tužilaštava i Operativnog tima, te protokolom između Operativnog tima i Instituta;
 • evidentira nestala lica, vodi bazu podataka o nestalim licima, ažurira evidencije i bazu podataka koristeći kao polaznu osnovu evidenciju i bazu podataka ranije Komisije/Kancelarije za traženje nestalih i zarobljenih lica republike Srpske;
 • razmjenjuje informacije o nestalim licima sa Centralnom evidencijom nestalih (CEN) Instituta, udruženjima nestalih lica Republike Srpske i svim drugim institucijama koje se bave procesom traženja nestalih lica;
 • organizuje prikupljanje podataka o zločinima protiv čovječnisti i međunarodnog prava;
 • uspostavlja operativnu saradnju sa svim institucijama koje mogu biti izvor informacija o nestalim licima;
 • aktivno učestvuje u organizovanju počasnih ispraćaja i predaja porodicama identifikovanih tijela iz spomen kosturnica u Banjaluci, Istočnom Sarajevu i Nevesinju, a u dogovoru sa udruženjima porodica nestalih lica Republike Srpske i nadležnih institucija Republike Srpske;
 • rješava sporne slučajeve iz baze nestalih Operativnog tima - bivše baze nestalih Komisije/Kancelarije za traženje nestalih i zarobljenih lica Republike Srpske;
 • vodi evidencije o identifikovanim i neidentifikovanim tijelima u spomen kosturnicama u Banjaluci, Istočnom Sarajevu i Nevesinju;
 • izrađuje prezentacije za javno predstavljanje rezultata rada Operativnog tima;
 • aktivno učestvuje u izradi i ažuriranju WEB stranice Operativnog tima i
 • obavlja i druge poslove koje odredi rukovodioc Operativnog tima.

SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

U Operativnom timu sistematizovana su sledeća radna mjesta:

A. Odjeljenje za traženje nestalih lica i rad na terenu u procesu traženja nestalih lica

Rukovodioc Operativnog tima / načelnik Odjeljenja za traženje nestalih lica i rad na terenu u procesu traženja nestalih lica / istražitelj (u daljem tekstu: rukovodioc Operativnog tima)

Opis poslova:

 • predstavlja i rukovodi Operativnim timom i Odjeljenjem, objedinjava i usmjerava rad Operativnog tima i Odjeljenja;
 • Uspostavlja metodologiju rada Oerativnog tima i Odjeljenja koristeći pozitivna iskustva bivše Kancealarije za traženje nestalih lica Republike Srpske;
 • raspoređuje poslove u okviru Operativnog tima i Odjeljenja, vrši nadzor nad radom Operativnog tima i Odjeljenja;
 • određuje i nadzire način, zakonitost i blagovremenost izvršenja poslova Operativnog tima i Odjeljenja;
 • obezbjeđuje i održava odnose Operativnog tima sa javnošću i sredstvima informisanja;
 • pruža neophodnu stručnu pomoć i obavlja najsloženije poslove iz djelokruga Odjeljenja;
 • locira na terenu masovne i pojedinačne grobnice, te lokaliteta na površini terena gdje se nalaze posmrtni ostaci nestalih lica;
 • evidentira i locira izmještene masovne i pojedinačne grobnice;
 • evidentira članove porodica nestalih sa preciznim adresama stanovanja;
 • uspostavlja operativnu saradnju sa svim institucijama koje mogu biti izvor informacija o nestalom licu;
 • locira mjesta stradanja nestalih lica na teritoriji Federacije BiH i Republike Hrvatske i upoznava članove porodica o mjestu stradanja njihovih najbližih;
 • učestvuje u evidentiranju nestalih lica i prikuplja podatke o nestalom licu koje se unose u bazu podataka nestalih lica Operativnog tima;
 • rješava sporne slučajeve nestalih lica iz baze nestalih Operativnog tima;
 • evidentira i locira grobnice nestalih lica koji nisu u mandatu Operativnog tima i ustupa, uz saglasnost stručnog kolegija Operativnog tima, podatke nedležnim institucijama koje se bave traženjem istih (Institut, Komisija za humanitarna pitanja i nestala lica Republike Srbije i Komisije za traženje nestalih i zatočenih osoba Republike Hrvatske);
 • sarađuje sa Institutom, međunarodnim institucijama koje se bave poslovima vezanim za traženje nestalkh (ICMP, MKCK., i drugim) i sa vladinim institucijama kojima su u nadležnosti traženje nestalih, ekshumacije, obdukcije i identifikacije;
 • donosi program i izvještaj o radu Operativnog tima i Odjeljenja, te formira povremene stručne ekipe i koordinira radom istih;
 • donosi finansijski plan priliva sredstava za rad Operativnog tima na godišnjem nivou;
 • podnosi izvještaj Vladi Republike Srpske o obavljenim poslovima u Operativnom timu, te utrošku finsnsijskih sredstava;
 • donosi odluke, rješenja i druge interne akte o radu Operativnog tima;
 • predlaže Vladi Republike Srpske donošenje akata u vezi rada u procesu traženje nestalih;
 • daje mišljenje u vezi sa donošenjem zakona u slučaju kada je predlagač Vlada Republike Srpske, a odnosi se na materiju iz djelokruga nadležnosti Operativnog tima;
 • objedinjava poslove traženja nestalih sa svim organima i organizacijama koje se bave traženjem nestalih;
 • pronalazi svjedoke i operativno radi sa svjedocima koji poznaju lokalcije na kojima se nalaze masovne i pojedinačne grobnice nestalih lica i površinski lokaliteti na kojima se nalaze posmrtni ostaci nestalih lica, te traga za informacijama o nestalim licima, koristeći pozitivna iskustva na ovim poslovima bivše Kancelarije za traženje nestalih i zarobljenih lica Republike Srpske;
 • informiše porodice i udruženja nestalih lica Republike Srpske, Vlade Republike Srpske i javnost o radu Operativnog tima;
 • stavlja na raspolaganje sva raspoloživa operativna saznanja i dokumrntaciju vezanu za ratni zločin zvaničnim institucijama koje se bave procesuiranjem ratnog zločina (tužilaštvo BiH, Tužilaštvo RS, MUP RS, SIP-a, OSA itd...)
 • učestvuje na ekshumacijama grobnica u kojima se nalaze tijela nestalih lica sa popisa Operativnog tima;
 • imenuje stručni kolegij Operativnog tima;
 • predlaže osnivaču razrješenje i imenovanje novih ivršioca;
 • vrši i druge poslove u skladu sa odlukama Vlade Republike Srpske.

Rukovodioc terena - istražilac - tri izvršioca

Opis poslova:

 • rukovodi poslovima traženja nestalih na terenu;
 • aktivno učestvuje u poslovima prikupljanja i sistematizovanja svih informacija kojima se rješava sudbina nestalih lica;
 • usklađuje, podržava i koordinira aktivnosti ostalih državnih i drugih organa, organizacija i službi u Republici Srpskoj i BiH, koje su neophodne za ostvarivanje aktivnosti traženja nestalih lica;
 • ostvaruje kontakte sa međunarodnim organizacijama i institucijama, kao i organima i organizacijama u BiH koje se bave poslovima traženja nestalih lica;
 • predlaže rukovodiocu Operativnog tima mjere i akte u cilju unapređenja procesa traženja nestalih lica;
 • na terenu locira masovne i pojedinačne grobnice i površinske lokalitetete na kojima se nalaze posmrtni ostaci nestalih lica;
 • evidentira i locira grobnice nestalih lica koji nisu u mandatu Operativnog tima i ustupa, uz saglasnost stručnog kolegija Operativnog tima, podatke nedležnim institucijama koje se bave traženjem istih (Institut, Komisija za humanitarna pitanja i nestala lica Republike Srbije i Komisije za traženje nestalih i zatočenih osoba Republike Hrvatske);
 • evidentira i locira izmještene masovne i pojedinačne grobnice;
 • evidentira članove porodica nestalih sa preciznim adresama stanovanja;
 • uspostavlja operativnu saradnju sa svim institucijama koje mogu biti izvor informacija o nestalom licu;
 • locira mjesta stradanja nestalih lica na teritoriji Federacije BiH i Republike Hrvatske i upoznava članove porodica o mjestu stradanja njihovih najbližih;
 • učestvuje u evidentiranju nestalih lica i prikuplja podatke o nestalim licima koji se unose u bazu podataka nestalih lica Operativnog tima;
 • rješava sporne slučajeve nestalih iz baze podataka nestalih lica Operativnog tima;
 • učestvuje u radu stručnih terenskih ekipa za ekshumacije i asanacije terena;
 • učestvuje na ekshumacijama grobnica u kojima se nalaze tijela nestalih lica sa popisa Operativnog tima;
 • pronalazi svjedoke i operativno radi sa svjedocima koji poznaju lokacije na kojima se nalaze masovne i pojedinačne grobnice nestalih lica i površinski lokaliteti na kojima se nalaze posmrtni ostaci nestalih lica, te traga za informacijama o nestalim licima, koristeći pozitivna iskustva na ovim poslovima bivše Kancelarije za traženje nestalih i zarobljenih lica Republike Srpske;
 • zadužen je za ekshumirana tijela i inventar u Centru za obdukciju i identifikaciju u Istočnom Sarajevu (ovo se odnosi samo na višeg stručnog saradnika za rad na terenu koji je raspoređen na poslve u Istočnom Sarajevu) i
 • vrši druge poslove po nalogu rukovodioca Operativnog tima.

Tehnički sekretar - blagajnik - administrator na bazi podataka

Opis poslova:

 • vrši prijem i otpremu dokumentata, podnesaka i drugih pismena Operativnog tima;
 • vodi službenu evidenciju dokumenata, podnesaka i pismena koja se zaprime i otpremaju u Operativnom timu, a koji su vezani za rad Operativnog tima;
 • evidentira nestala lica, vodi bazu podataka o nestalim licima, te ažurira bazu podataka nestalih lica;
 • unosi u bazu podataka sve relevantne podatke o nestalim licima i članovima porodica nestalih lica;
 • sređuje, kontroliše i tehnički obrađuje analitičke, statističke i druge podatke vezane za Operativni tim prema metodološkim i drugim uputstvima rukovodioca Operativnog tima;
 • na računaru radi i vrši obradu tekstova vezane za dopise koje se upućuju iz Operativnog tima;
 • podiže novac iz banke i isplaćuje po putnim nalozima dnevnica vezane za službena putovanja, te vodi računa i o isplatama drugih primanja radnika;
 • sastavlja blagajničke izvještaje;
 • podnosi bankama sva dokumenta za plaćanje preko žiro računa i prima sve isplate;
 • prati administrativne zabrane i
 • obavlja i druge poslove koje mu odredi rukovodioc Operativnog tima.

B. Odjeljenje za evidenciju, analitičke poslove i rad na terenu u procesu traženja nestalih lica

Načelnik Odjeljenja za evidenciju, analitičke poslove i rad na terenu u procesu traženja nestalih lica

Opis poslova:

 • rukovodi Odjeljenjem, objedinjava i usmjerava njegov rad, a u odsustvu zamjenjuje rukovodioca Operativnog tima;
 • raspoređuje poslove u okviru Odjeljenja i vrši nadzor nad njihovim radom;
 • određuje i nadzire način, zakonitosti i blagovremenost izvršenja poslova Odjeljenja;
 • pruža neophodnu stručnu pomoć i obavlja najsloženije poslove iz djelokruga Odjeljenja;
 • učestvuje u prikupljanju izjava, druge dokumentacije i podataka od značaja za Odjeljenje;
 • obrađuje i analizira dokumentaciju i građu iz domena rada Operativnog tima;
 • formira bazu podataka o nestalim licima i vrši nadzor nad objedinjavanjem i unošenjem u kompjuterski sistem svih do sada prikupljenih podataka o radu Operativnog tima, te analizira podatke, kao i dokumentaciju bivše Komisije/Kancelarije za traženje nestalih i zarobljenih lica Republike Srpske;
 • aktivno učestvuje u dizajniranju i održavanju WEB prezentacije Operativnog tima koristeći raspoloživu dokumentaciju bivše Komisije/Kancelarije za traženje nestalih i zarobljenih lica Republike Srpske;
 • rukovodi poslovima digitalizacije pisanog, foto i drugog materijala kojim raspolaže Operativni tim i kojim je ranije raspolagala Komisije/Kancelarije za traženje nestalih i zarobljenih lica Republike Srpske;
 • rukovodi poslovima vođenja evidencije o članovima porodica koji nisu dali krv za DNK-a analizu;
 • sa stručnog aspekta dokumentuje sve aktivnosti Operativnog tima (izrada foto elaborata, skica itd...), te rukovodi prevođenjem iste u elsktronsku formu - *PDF format;
 • kao ovlašteno stručno lice - vještak, učestvuje na predvizitama na kojima se lociraju mjesta masovnih i pojedinačnih grobnica i lokaliteti gdje su na površini tla pronađeni posmrtni ostaci mrtvih tijala - vrši stručnu obradu lica mjesta (izrađuje fot elaborate i crteže lica mjesta), koje se predaju nadležnim službama koje će obaviti ekshumaciju tijela ili asanaciju terena;
 • kao ovlašteno stručno lice - vještak, učestvuje na ekshumacijama grobnica u kojima se nalaze tijela nestalih lica sa popisa Operativnog tima i vrši stručnu obradu lica mjesta (izrađuje foto elaborate i crteže lica mjesta);
 • kao ovlašteno stručno lice - vještak, aktivno učestvuje u procesu forenzičke analize posmrtnih ostataka (pravi foto elaborate i zajedno sa specijalistom sudske medicine analizira povrede) i vodi evidenciju o forenzičkim analizama posmrtnih ostataka nestalih lica koje vrše od strane nadležnih tužilaštava ovlaštenih institucije i forenzičara za tijela čiji su lokaliteti pronađeni od strane Operativnog tima;
 • kao ovlašteno stručno lice - vještak, aktivno učestvuje u identifikacijama i vodi evidencije o identifikacijama i identifikovanim licima iz mandata Operativnog tima;
 • rukovodi i aktivno radi na formiranju, ažuriranju i održavanju elektronske arhive;
 • rukovodi i aktivno radi na vođenju evidencije o identifikovanim i neidentifikovanim tijelima u „Spomen kosturnicama“ u Banjaluci, Istočnom Sarajevu i Nevesinju;
 • rukovodi i aktivno radi na izradi prezentacionog i drugog materijala koji govori o radu Operativnog tima;
 • objedinjava analitičke poslove traženja nestalih sa svim organima i organizacijama koje se bave traženjem nestalih;
 • rješava sporne slučajeve iz baze nestalih lica Republike Srpske;
 • stavlja na raspolaganje svu relevantnu dokumentaciju vezanu za ratni zločin zvaničnim institucijama koje se bave procesuiranjem istih;
 • obavlja i druge poslove koje mu odredi rukovodioc Operativnog tima.

Stručni saradnik za evidentiranje, rad na računaru, sistematizovanje podataka o nestalim licima i rad na terenu u procesu traženja nestalih lica

Opis poslova:

 • obavlja operativne poslove rada na računaru koji su potrebni za obavljanje poslova Odjeljenja;
 • evidentira sve potrebne dokumente i podatke značajne za rad Odjeljenja;
 • evidentira izjave, svjedočenja i podatke sa terena od interesa za rad Odjeljenja;
 • sistematizuje i arhivira dokumentaciju;
 • učestvuje u radu na prevođenju dokumentacije kojom raspolaže Operativni tim i bivša Kancelarije/Komisija za traženje nestalih i zarobljenih lica Republike Srpske u elektronsku formu - u *PDF format;
 • učestvuje na ekshumacijama grobnica u kojima se nalaze tijela nestalih lica sa popisa Operativnog tima;
 • učestvuje u radu na dokumentovanju terenskih aktivnosti Operativnog tima;
 • učestvuje u radu na formiranju, ažuriranju i održavanju elektronske arhive;
 • učestvuje u vođenju evidencije o identifikovanim i neidentifikovanim tijelima u "Spomen kosturnicama" u Banjaluci, Istočnom Sarajevu i Nevesinju;
 • učestvuje na izradi prezentacionog i drugog materijala vezanog za rad Operativnog tima;
 • zadužen je za ekshumirana tijela i inventar u Centru za obdukciju i identifikaciju u Banjaluci i Nevesinju;
 • učestvuje u evidentiranju nestalih lica i vođenju baze podataka o nestalim licima;
 • učestvuje u organizovanju počasnih ispraćaja identifikovanih tijela;
 • vrši predaju identifikovanih tijela porodicama iz spomen kosturnice u Banjaluci;
 • učestvuje u dokumentovanju procesa traženja nestalih lica, lociranja i ekshumacija masovnih i pojedinačnih grobnica, izmještenih grobnica, asanacija terena, predvizita i forenzičkih obrada tijela iz mandata Operativnog tima;
 • vrši i druge poslove koje mu odredi načelnik Odjeljenja.

Saradnik za odnose sa svim porodicama i udruženjima nestalih lica

Opis poslova:

 • u dogovoru sa rukovodiocem Operativnog tima organizije i prisustvuje sastancima sa udruženjima porodica i drugim nevladinim organizacijama koje se bave problematikom nestalih lica;
 • učestvuje ispred Operativnog tima na obilježavanju značajnih datuma i mjesta stradanja srpskog naroda;
 • informiše porodice i udruženja nestalih lica Republike Srpske o radu Operativnog tima;
 • uz saglasnost rukovodioca Operativnog tima ili načelnika Odjeljenja informiše javnost o radu Operativnog tima;
 • sarađuje sa svim porodicama nestalih sa prostora bivše Jugoslavije, sa udruženjima nestalih lica Republike Srpske, Federacije BiH, Republike Srbije, Republike Hrvatske itd. i
 • vrši i druge poslove koje mu odredi načelnik Odjeljenja ili rukovodioc Operativnog tima.

PROGRAMIRANJE I PLANIRANJE POSLOVA OPERATIVNOG TIMA

Operativni tim donosi godišnji plan rada koji sadrži:
- pravilnike i druge propise, kao i izmjene i dopune istih koji su vezani za djelokrug aktivnosti Operativnog tima;
- analize, izvještaje i informacije iz djelokruga rada Operativnog tima;
- aktivnosti na prikupljanju dokumentacija o nestalim licima od nadležnih organa Republike Srpske, BiH, međunarodnih organizacija i drugih zemalja;
- finansijski plan potražnje i utroška sredstava;
- načine saradnje sa Međunarodnim sudom pravde u Hagu, sudom i tužilaštvom u BiH i Republisi Srpskoj, pravosudnim organima drugih zemalja i drugih nadležnih institucija.

Godišnji plan rada rukovodioc Operativnog tima donosi najkasnije do 31. januara za tekuću godinu.

O izvršenju godišnjeg plana rada sačinjava se godišnji izvještaj o radu Operativnog tima najkasnije do 01. marta tekuće za prethodnu godinu.

Godišnji izvještaj o radu dostavlja se Vladi Republike Srpske na razmatranje odmah po donošenju.

Za donošenje godišnjeg plana rada i godišnjeg izvještaja o radu Operativnog tima u datim rokovima, rukovodioc Operativnog tima odgovara Vladi Republike Srpske.

RUKOVOĐENJE I NAČIN RADA

Operativnim timom rukovodi rukovodioc Operativnog tima koji je ujedno i naredbodavac za korištenje budžetom predviđenih sradstava za rad Operativnog tima.

Odjeljenjem rukovodi načelnik Odjeljenja.

Unutar Operativnog tima formiran je stručni kolegij Operativnog tima kog čine: rukovodioc Operativnog tima, načelnik Odjeljenja za evidenciju, analitičke poslove i rad na terenu u procesu traženja nestalih lica i rukovodioci terena - istražitelji Odjeljenja za traženje nestalih lica.

Stručni kolegij razmatra i raspravlja o svim pitanjima iz nadležnosti Operativnog tima, a naročito o:
- zakonitosti u radu Operativnog tima;
- praćenju realizacije utvrđenog programa rada Operativnog tima;
- izradi izvještaja o radu Operativnog tima;
- unutrašnjoj organizaciji i načinu rada Operativnog tima;
- izradi programa rada za narednu godinu;
- izradi izvještaja o radu Operativnog tima;
- praćenju realizacije potpisanih protokola Operativnog tima sa drugim institucijama i drugim pitanjima iz djelokruga rada Operativnog tima.

Rukovodilac Operativnog tima imenuje tročlanu komisiju (predsjednik + dva člana) iz sastava zaposlenih u Operativnom timu, koja se sastaja najmanje jednom mjesečno, a koja vrši kompletnu kontrolu i zakonitost rada Operativnog tima i predlaže pozitivna rješenja u radu.

Operativni tim sarađuje sa Institutom za nestala lica Bosne i Hercegovine, tužilaštvima, sudovima, ministarstvima unutrašnjih poslova, međunarodnim organizacijama, institucijama i organima na nivou entiteta i BiH koji se bave procesom traženja nestalih lica, Komisijom za humanitarna pitanja i nestala lica Republike Srbije i Komisijom za traženje nestalih i zatočenih osoba Republike Hrvatske.

Javnost rada Operativnog tima ostvaruje davanjem informacija o svom radu putem sredstava javnog informisanja od strane ovlaštenih lica Operativnog tima.

Ukratko o nama
Organizacija